วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 โดยมีบุคลากร อบจ. ลำปาง ร่วมอบรมจำนวน 50 คน รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู้เพื่อความสำเร็จขององค์กร ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการการประเมินความพร้อมขององค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และจัดการองค์ความรู้สำคัญขององค์กร วิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
"การบริหารจัดการองค์ความรู้" (Knowledge Management) เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เป็นเครื่องมือขององค์กรและบุคลากรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อันเป็นเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร และบุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์.

    

     

ข่าว :  สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao