องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 และได้บริหารงบประมาณเพื่อให้บริการสาธารณะประชาชนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 โดยมีข้อมูล ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (ดังภาพประกอบ ประกาศ หน้า 1)

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม พ.ศ.2562 เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,5 (ดังภาพประกอบ ประกาศหน้า 1)

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ออกติดตามและประเมินผลฯ โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปาง งบประมาณ 80,000 บาท
1.2 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการอ่านและเขียนอักษรล้านนา ณ วัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง งบประมาณ 200,000 บาท
1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา – บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ 7 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ 2,000,000 บาท
1.4 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง งบประมาณ 4,500,000 บาท
1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง งบประมาณ 2,000,000 บาท

4. กองแผนและงบประมาณได้จัดทำแบบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้คณะกรรมการและประชาชนได้กรอกข้อมูลตามแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ได้รับกลับคืนมา 84 ชุด 
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของคณะกรรมการฯ (ภาพประกอบ ประกาศหน้า 2)
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของประชาชน ปรากฏผลสรุป ดังนี้ (ภาพประกอบ ประกาศหน้า 3)

จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 71.83 ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ 28.17

#ในส่วนของความเหมาะสมของโครงการและการให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นสรุปข้อมูลแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดังนี้

1.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการอ่านและเขียนอักษรล้านนา ณ วัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง งบประมาณ 200,000 บาท 
ด้านความเหมาะสมของโครงการ 
1.1 เกิดการเรียนรู้ที่เปิดกว้างทางภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งและจะนำเอาความรู้ไปต่อยอดคนในชุมชนต่อไป
1.2 ควรอนุรักษ์ภาษาพื้นเมืองล้านนาเพื่อมิให้สูญหายและนำไปใช้ให้มีความหลากหลายทางภาษาเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป ซึ่งปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักอักษรล้านนา
1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาล้านนา ทำให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ภาษาถิ่น ช่วยสืบสานให้คงอยู่ ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เป็นการเผยแพร่ภาษาล้านนาให้แพร่หลายและรักษามรดกด้านภาษาให้ลูกหลาน
1.4 ช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกอ่าน เขียนภาษาล้านนา ทำให้อ่าน เขียนภาษาล้านนาได้ถูกต้องและได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนและควรสืบสานไว้ 
ด้านข้อเสนอแนะ
1.5 ขอให้เพิ่มเวลาการอบรมให้มากขึ้นและมีการต่อยอดโครงการในครั้งต่อไป เพราะเป็นโครงการที่ดีมาก ขอให้ดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ และควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากขึ้นและมีการต่อยอดทุกโครงการ

#2โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปางงบประมาณ 80,000 บาท 
ด้านความเหมาะสมของโครงการ
2.1 เป็นโครงการที่ให้ความรู้และมีประโยชน์มาก ทำให้ประชาชนมีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ สร้างรายได้ของครอบครัวเพิ่มรายได้และนำไปต่อยอดได้
ด้านข้อเสนอแนะ
2.2 ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้นและจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น
2.3 ควรจะมีการอบรมเดือนละ 1 โครงการ และกระจายไปในทุกชุมชน

#3โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง งบประมาณ 4,500,000 บาท
ด้านเหมาะสมของโครงการ
3.1 การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นละช่วยลดอุบัติเหตุมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 ความปลอดภัยสูง ลดอุบัติเหตุ สะดวก ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมา
#ด้านข้อเสนอแนะ
3.3 โปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมถนนในส่วนที่ยังขาด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 (3) กำหนดว่า “รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

นายทองดี จอมวงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

    

      

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao