อบจ.ลำปาง ประชุมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

     วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพื่อเตรียมพร้อมในการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ ในปีงบประมาณ 2563 ตามที่หนังสือจังหวัดลำปางแจ้งว่า เพื่อเป็นการรองรับการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประกอบกับเพื่อเป็นการลดภาระการปฏิบัติงานและการบันทึกบัญชีที่ซ้ำซ้อน เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพียงระบบเดียว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

    

    

ข่าว/ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao