วันนี้ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง 
- ส่วนที่1 ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองสำหรับการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
- ส่วนที่2 การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ อบจ.1) 
- ส่วนที่3 การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ อบจ.2-1 ถึง แบบ อบจ. 2-6) 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

    

    

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao