วันนี้ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางณัชชา สิทธิไพศาล นักบริหารงานระดับต้น รักษาราชการแทน ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ลำปาง กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามรอยพระยุคลบาท “ศาสตร์ของพระราชา” ระดับอำเภอ (อำเภอสบปราบ) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 โดยมีแกนนำชุมชน ชาวบ้านและเกษตรกรในตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จำนวน 140 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาการแพทย์แผนไทยก้าวไกลสู่สากล วิทยากรโดย 1.ทค.ดร.หมอบุญเติม ปิงวงค์ครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ครูภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย/เภสัชกรไทย 2. อาจารย์หมอปราณี ปิงวงค์ ครูภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย/เภสัชกรไทย และการบรรยายเรื่องความรู้พื้นฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยากร โดย ส.อ.บุญเสริม ดีผิว ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 
จากนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริฯ ที่ จ.ปทุมธานี จ.ระยอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำแนวทางตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.

    

    

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao