วันนี้ 1 กรกฎาคม 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง และ(รักษาการผอ.กองแผนฯ) โดย อบจ.ลำปางจัดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาอบจ.ลำปาง (พ.ศ.2561-2565) และคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการฯ โดยผู้ถูกรับเลือกมีดังนี้ คณะกรรมการพัฒนา อบจ. ได้แก่ 1.นายสว่าง ตุทานนท์ 2.นายเอนก ประสม 3.นายมานิตย์ วรฉัตร คณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้แก่ 1.นายเสรี ศรีสวัสดิ์ 2.นายสุวิทย์ เล็กกำแหง 3.นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้แก่ 1.นายนพดล อินปา 2.นายศรีสะเกษ สมาน

    

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao