อบจ.ลำปาง นำแกนนำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและเกษตรกรอำเภอสบปราบ ศึกษาดูงานตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา"

ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

    โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางณัชชา สิทธิไพศาล นักบริหารงานระดับต้น รักษาราชการแทน ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแกนนำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและเกษตรกรอำเภอสบปราบ จำนวน 140 คน เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ คลอง 1 จ.ปทุมธานี และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.ระยอง ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานวันแรก หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น.

                                  

      วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่สองของการศึกษาดูงานโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งได้นำแกนนำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและเกษตรกรอำเภอสบปราบ ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ 2 แห่ง คือ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง วิทยากรโดย นายชาติชาย เหลืองเจริญ ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง ที่ได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากนั้นคณะศึกษาดูงานเดินทางไปยังศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยนางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์อบจ.ระยอง ให้การต้อนรับพร้อมนำชมแปลงสาธิตด้านการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

ทั้งนี้ นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภา อบจ.ลำปาง และนายปิลัณธน์ รัตนวราภรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขตอำเภอสบปราบ ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน.

    

     วันที่ 28 มิถุนายน 2562 อบจ.ลำปาง โดยนางณัชชา สิทธิไพศาล นักบริหารงานระดับต้น รักษาราชการแทน ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ลำปาง และนายปิลัณธน์ รัตนวราภรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขตอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำคณะศึกษาดูงานซึ่งประกอบด้วยแกนนำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและเกษตรกรอำเภอสบปราบ ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริเป็นวันที่สาม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่กักเก็บน้ำ และพื้นที่อาศัย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อดำเนินรอยวิถีพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

ซึ่ง อบจ.ลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้และนำไปต่อยอดส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและชุมชน อีกทั้งสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นได้.

    

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao