โครงการอ่าน-เขียนอักษรล้านนารุ่นสองวัดบุญวาทย์วิหาร พระสงฆ์ สามเณร ครู อดีต ผอ. กศน. และผู้สูงอายุสนใจร่วมรับความรู้

    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. พระราชธรรมาลังกา เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการอ่านและการเขียนอักษรล้านนา รุ่นที่ 2 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อให้ความรู้ การอ่าน และเขียนอักษรล้านนา (ตั๋วเมือง) ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป โดยมีพระสงฆ์ สามเณร ครู อดีต ผอ. กศน. และผู้สูงอายุร่วมโครงการด้วยความสนใจยิ่ง ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2562 โดยอ.มงคล ถูกนึก เป็นวิทยากรให้ความรู้

     อบจ.ลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 (11) จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการอ่านและเขียนอักษรล้านนาเพื่อฟื้นฟู สืบทอด อนุรักษ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาล้านนา เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดลำปาง สามารถอ่านและเขียนอักษรล้านนาได้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์อักษรล้านนาอันเป็นสมบัติสำคัญของชาวล้านนา

ทั้งนี้ ดำเนินการทั้งสิ้น 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา วัดสันฐาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

        

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : กองการศึกษา 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao