65534654_3033975183309371_6359627507628507136_n.jpg

     วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา ผอ.กองคลัง และนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันปลูกป่า ธนาคารน้ำใต้ดิน และสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธืบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และประชาชนร่วมโครงการ
จำนวนมาก

พระราชปฏิภาณโกศล เลขานุการส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช อ่านพระโอวาท

สืบเนื่องจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้คณะพุทธ
บริษัทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินโครงการ"คืนธรรมชาติสู่ธรรม"เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระคุณสมเด็จ
พระสังฆราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอันเป็นสัมปายสถานเหมาะแก่การบำเพ็ญ
สมณธรรมและเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกิดแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประกอบกับ อบต.แม่ถอดได้ขอความอนุเคราะห์
อบจ.ลำปางดำเนินการก่อสร้างโครงการทำนบดินห้วยแม่แก่ง เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

และในโอกาสเจริญพระชนมมายุ 92 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระสังฆราชฯได้ประทานกล้าไม้ อาทิ ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นประดู่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ในพื้นที่ 100 ไร่ เพื่อสร้างเขตพุทธอุทยานและแหล่งน้ำสู่ธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา"

ทั้งนี้ อบจ.ลำปางได้ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด และขนาดสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมขุดลอกขยายพื้นที่รับน้ำ เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว.

    

       65263245_3033975446642678_1308521886203772928_n.jpg  65565382_3033976953309194_1311765333836562432_n.jpg  65309565_3033976023309287_2379782241308901376_n.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao