เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง และนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผอ.กองช่าง และนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดอบจ. และคณะอบตแม่ถอด เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อถวายรายงานความคืบหน้าโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม"

บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันปลูกป่า ธนาคารน้ำใต้ดิน และสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โดยได้ประทานต้นตะเคียนทองให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนำไปปลูกยังสำนักงาน อบจ.ลำปาง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้คณะพุทธบริษัทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม"เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระคุณสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอันเป็นสัมปายสถานเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกิดแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประกอบกับ อบต.แม่ถอด ได้ขอความอนุเคราะห์ อบจ.ลำปางดำเนินการก่อสร้างโครงการทำนบดินห้วยแม่แก่ง เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ อบจ.ลำปางได้ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด และขนาดสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมขุดลอกขยายพื้นที่รับน้ำ เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว

และในโอกาสเจริญพระชนมมายุ 92 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตามโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" จะได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้จำนวน 2 หมื่นต้น ในพื้นที่ 100 ไร่ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานกล้าไม้ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นประดู่ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างเขตพุทธอุทยานและแหล่งน้ำสู่ธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกป่าตามวันและเวลาดังกล่าว

    

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao