อบจ.ลำปางตรวจติดตาม โครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" ก่อสร้างฝาย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระคุณสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา พร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พระราชปฏิภาณโกศล รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขาส่วนพระองค์ฯท่านเจ้าคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมคณะตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายถาวร บุปผาเจริญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 4 นายเชน ปานสังข์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เสริมงาม นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตาม โครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม"ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

     เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้คณะพุทธบริษัทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระคุณสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอันเป็นสัมปายสถานเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมของพุทธษัท 
และเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกิดแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประกอบกับ อบต.แม่ถอดได้ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างโครงการทำนบดินห้วยแม่แก่ง เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

     อบจ.ลำปางได้ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด และขนาดสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมขุดลอกขยายพื้นที่รับน้ำ เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป.

    

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao