วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อบจ.ลำปาง 
     โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาราชการแทน

ผอ.กองแผนและงบประมาณ นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง คณะกรรมการพัฒนาอบจ.ลำปาง นายชัยรัตน์ ทองใบ นายก อบต.ร่องเคาะ และนายประดิษฐ์ สรรพช่าง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นวิทยากร กล่าวถึงนโยบายการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ลำปาง ภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะของ อบจ.ลำปาง และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีตัวแทนประชาคมระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการบริหารสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม

    

    

ภาพ / ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao