วันนี้ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในองค์กร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นการประชุมเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (1) จึงเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณา โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาต่อไป

    

    

ภาพ / ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao