ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ให้ใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ

 

pdf lnd thumb