ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่องการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

pdf lnd thumb