ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

pdf lnd thumb