แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง)

pdf lnd thumb