LINE_ALBUM_อุทยานธรณี_๒๒๐๕๐๕_47.jpg
 
อบจ.ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอุทยานธรณีลำปาง (Lampang Geopark) ครั้งที่ 1/2565
     วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอุทยานธรณีลำปาง โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง และหาแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวมิติใหม่เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งอุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geopark ขึ้น เนื่องจากได้พิจารณาเห็น ว่าจังหวัดลำปางมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สมควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่คงไว้ซึ่งมรดกเชิงธรณี มรดกเชิงโบราณคดี และมรดกเชิงทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่มีชื่อเสียงระดับภาคพื้นเอเชียและระดับโลก
     จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งธรณีวิทยาจังหวัดลำปาง พบว่าจังหวัดลำปางมีแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น และทรงคุณค่ามากมายเหมาะแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีและส่งเสริมให้เป็นแหล่งองค์ความรู้มรดกทางธรณี พัฒนาให้อนุชนรุ่นหลัง ประชาชน และนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับรู้ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีเป้าหมาย มีรูปแบบที่ชัดเจน ใช้การท่องเที่ยวเชิงธรณี เป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือในการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่
ในที่ประชุมได้เตรียมแนวทาง การจัดตั้งอุทยานธรณีลำปางเบื้องต้นไว้ ซึ่งอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้ดังนี้
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานธรณีลำปาง เพื่อให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ
2. จัดทำโครงสร้างสำนักงานอุทยานธรณีลำปาง นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ อุทยานธรณีลำปาง เพื่ออนุมัติโครงสร้างและจัดบุคคลเข้าสู่โครงสร้างเพื่อการบริหารงานอุทยานธรณีลำปาง
3. จัดทำโลโก้ คำขวัญ อุทยานธรณีลำปาง ซึ่งจะเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยพร้อมกัน โดยการจัดประกวดโลโก้ และคำขวัญของอุทยานธรณีลำปาง
4. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของอุทยานธรณีลำปาง
5. จัดทำแผนแม่บทอุทยานธรณีลำปางและแผนงานโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนเมือง และการท่องเที่ยวเชิงธรณี จังหวัดลำปาง เป็นต้น
 
LINE_ALBUM_อุทยานธรณี_๒๒๐๕๐๕_45.jpg  LINE_ALBUM_อุทยานธรณี_๒๒๐๕๐๕_28.jpg  LINE_ALBUM_อุทยานธรณี_๒๒๐๕๐๕_25.jpg
LINE_ALBUM_อุทยานธรณี_๒๒๐๕๐๕_9.jpg  LINE_ALBUM_อุทยานธรณี_๒๒๐๕๐๕_8.jpg  LINE_ALBUM_อุทยานธรณี_๒๒๐๕๐๕_23.jpg
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel