ประกาศจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ตามบัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

pdf lnd thumb