เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

(แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 19/2561)

pdf lnd thumb