สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด (สตก.) ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษ และดำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวสาร

ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ตามภาพที่แนบมานี้

img036.jpg