ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น