ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง และประกาศ งานเลขานุการผู้บริหาร งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานพิธีอื่นๆ งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประสานหน่วยงานอื่น และงานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ ดังนี้

1) งานนโยบายของผู้บริหาร งานโครงการต่างๆ

2) งานราชพิธี  รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ

3) งานสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหาร

4) งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือผู้บริหาร เช่น รองนายก อบจ. ที่ปรึกษา และเลขานุการ

5) งานจัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยเหลือผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่

6) งานรวบรวมหนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม

7) งานจัดทำและรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

8) งานตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม และคณะทำงาน LPA

9) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง

10) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสำนักปลัด อบจ.

11) งานจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ของสำนักปลัด อบจ.

12) การจัดหาครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของสำนักปลัด อบจ.

13) งานควบคุม/ตรวจสอบ รายงานและจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สินของ สำนักปลัด อบจ.

14) งานจัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ แผนดำเนินงาน แผนจัดหาพัสดุของสำนักปลัดฯ

15) งานถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16) งานการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด อบจ.

17) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

18) งานประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

19) งานควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

20) งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักปลัด อบจ.

21) งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และการโอนงบประมาณของสำนักปลัด อบจ.

22) งานจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักปลัดฯ

23) งานธุรการ งานสารบรรณ (สารบรรณกลาง)

24) งานขอพระราชทานเพลิงศพ

25) งานเสนอหนังสือแจ้งเวียนข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการต่าง ๆของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ

26) งานจัดทำและควบคุมการออกเลขคำสั่ง หนังสือภายใน หนังสือภายนอก และประกาศ อบจ.ลำปาง

27) งานจัดเตรียมเอกสารการและจดบันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

28) งานพัฒนาเว็ปไซต์ของสำนักปลัด อบจ.

29) การรายงานและรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานอื่นร้องขอ ตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ต่าง ๆ ของผู้บริหาร ตลอดจนรวบรวมข้อมูลของ อบจ.ลำปาง เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการต่าง ๆ

30) งานควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด อบจ. และงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

31) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการวางระบบข้อมูลในการจัดเก็บครุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักปลัด อบจ.

32) การสรุปติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักปลัด อบจ. ประจำปี

33) งานรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

34) งานดำเนินการงานระบบสาธารณะ

35) งานต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ.ลำปาง

36) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในหน่วยงาน และส่วนราชการอื่น

37) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย