ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเผยแพร่สนับสนุนนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและรัฐบาลงานการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ งานสารสนเทศ งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้

1) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

2) งานการเผยแพร่ สนับสนุนผลงานนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และรัฐบาล

3) งานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.ลำปาง

4) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การวางแผนและติดตามประเมินผลด้านประชาสัมพันธ์

5) งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปาง และองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง

6) งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7) งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก และบริการนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปางแก่ประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง

8) การจัดทำและเผยข่าวประชาสัมพันธ์และบทความกิจกรรมและโครงการต่าง ๆของอบจ.ลำปาง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  

9) งานเขียนบทความ สาระน่ารู้และตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อความในการจัดทำวารสาร อบจ.ลำปาง ทุก 3 เดือน

10) งานสรุปติดตามประเมินผลและประมวลภาพการจัดงานต่างๆ ของ อบจ.ลำปาง

11) ติดต่อประสานงานสื่อมวลชนทุกแขนง

12) งานจัดทำบรรยายสรุปของ อบจ.ลำปาง

13) งานจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านสารสนเทศ

14) งานประมวลผลข้อมูลและจัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์

15) งานบริการสารสนเทศของ อบจ.ลำปาง

16) งานรวบรวมข้อมูล สถิติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

17) งานดูแล website องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

18) งานตอบกระทู้ในกระดานข่าว website องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

19) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

20) งานติดตั้งตรวจสอบ ดูแลการซ่อมและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

21) การจัดทำแผนผังและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

22) การพัฒนา Website องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

23) งานวางแผนงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจัดทำ Website:www.lp-pao.org

24) งานพัฒนา Website นำประกาศประกวดราคา  จัดซื้อจัดจ้าง ลงใน Website และตอบกระทู้ในกระดานข่าว  Website องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

25) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางป้ายอิเลคทรอนิคส์ขนาดใหญ่

26) การวิเคราะห์  ออกแบบ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บและวางระบบข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

27) การจัดทำดูแลปรับปรุงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในตู้ระบบสัมผัสให้มีความถูกต้อง แม่นยำและเป็นปัจจุบัน

28) งานรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นของประชาชนและรายงานข้อมูลสถิติต่าง ๆ

29) งานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศของ อบจ.ลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น

30) งานวางแผนงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจัดทำ Website:www.lp-pao.org

31) งานรวบรวมข้อมูล  สถิติต่าง ๆ ในการจัดทำผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

32) งานดูแลและดำเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ลำปางตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2550 และทาง Website ขององค์การบริหารส่วน  จังหวัดลำปาง

33) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และรัฐบาลทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

34) งานติดต่อประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและส่วนราชการอื่น

       35) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      36) จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี

     

        เอกสารเพิ่มเติม : 

       - แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำ พ.ศ. 2560pdf icon

      - แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำ พ.ศ. 2561pdf icon

      - แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำ พ.ศ. 2562pdf icon