ฝ่ายนิติการ

ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานนิติการ  งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส งานสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

1) งานนิติการ

2) งานนิติกรรมสัญญา  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

3) งานกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

4) งานดำเนินการคดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง

5) งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัยข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.ลำปาง

6) งานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน

7) งานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างข้อบัญญัติ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

8) งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดทางละเมิด

9) งานควบคุมหรือตรวจสอบและดำเนินการกิจการของอบจ.ลำปาง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

10) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

11) งานให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบแก่หน่วยงานราชการ

12) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

13) งานกฎหมายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

14) งานให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์

15) งานเกี่ยวกับการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญา/วิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านกิจการพาณิชย์และการจัดหาประโยชน์) งานโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านกฎหมายของฝ่ายนิติการ

16) งานนิติกรรมสัญญา  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

17) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

18) งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

19) งานจัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสตรี 

20) งานสาธารณูปการ

21) งานดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  และออกเยี่ยมเยือนราษฎร

22) งานส่งเสริมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนทั่วไป

23) งานสำรวจ จัดทำสถิติ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และให้คำปรึกษาแก่สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

24) งานจัดอบรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และ เยาวชน

25) งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของฝ่ายนิติการ

26) งานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของฝ่ายนิติการ

27) งานติดต่อประสานงานในงานดำเนินงานด้านนิติการกับหน่วยงานภายในและส่วน ราชการอื่นและประชาชนทั่วไป

28) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย