#โรงเรียนของเราน่าอยู่ #น่าเรียน

#นายกตวงรัตน์ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาร.ร.#วอแก้ววิทยา  

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยา ภายหลังปฏิบัติภารกิจเปิดโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์คอนกรีตพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายลป.1-0023 บ้านท่าขั้ว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านวอแก้ว ม. 3 ต.วอแก้ว และร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร บ้านทุ่งหก ม.5 ต.วอแก้ว 

โดยนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.

ลำปาง พร้อมด้วยนายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี ผอ.ร.ร.วอแก้ววิทยา นำชมสถานที่และให้ข้อมูล ซึ่งนายกตวงรัตน์ได้สอบถามถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่ หลักสูตรการเรียน-การสอน อุปกรณ์การเรียน การปรับปรุงห้องสมุด ฯลฯ 

โรงเรียนวอแก้ววิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.ลำปาง โดยนายกตวงรัตน์ให้ความสำคัญในด้านการศึกษา มีนโยบายพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและทันสมัย ทั้งในด้านศักยภาพครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ และหลักสูตรการศึกษาสากล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

โอกาสนี้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายบุญเนตร เตชะอุ่น ส.อบจ.เขต 2 อ.ห้างฉัตร  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และกรรมการสถานศึกษา รร.วอแก้ววิทยา ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียน