กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง) ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.ลำปาง ตลอดจนคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี

     เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รักษาศีลเจริญภาวนา ชำระจิตใจให้ผ่องใส งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ถือเป็นการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป.