กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด

2

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

3

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

4

พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

5

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. พ.ศ. 2539

ดาวน์โหลด

6

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลด

7

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

8

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ดาวน์โหลด

9

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

10

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด