วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

     หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3
   
  

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม