วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  18 สิงหาคม 2565

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : โรงเรียนวอแก้ววิทยา

   

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม