หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130  

โทรศัพท์ 0 5423 7671 โทรสาร 0 5423 7671

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม