นางดวงดาว  อานุภาพยรรยง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 054 237671

 

นางอมรรัตน์  เพ็งสมบูรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

 

 

 

(ว่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

S 2932826

นางสาวปิยะดา  เนตรสุวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยาวุฒิ
นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยาวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  


นางธิญาดา  จันต๊ะวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม