วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  21 มิถุนายน 2565

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : กองสาธารณสุข

                                      

 

                                                 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม