วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  7 มิถุนายน 2565

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : กองการเจ้าหน้าที่

                                               

  

                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม