เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565