รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

pdf lnd thumb