297733884_425967136225272_8486713043809387960_n.jpg

 

          วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง (LPAIC) และบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
          โดยนายวราวุฒิ หน่อคำ นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวมยุรี ชมพู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวรจเรจ นันนตา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นพยาน
          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการ การ สนับสนุนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปสินค้าเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตอาหาร การผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานที่ในการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเองและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับวิสาหกิจชุมชนและประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง (LPAIC)
          โดยในส่วนของอบจ.ลำปาง จะให้การสนับสนุนและร่วมมือดังนี้  
          1.สนับสนุน / ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและสร้างแบรนด์สินค้าสู่การตลาดออนไลน์ และตลาด Modern Trade โดยได้รับความร่วมมือทางด้านวิซาการจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง   
          2.สนับสนุน / ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตร สนับสนุนการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อส่งเสริมการตลาด    
          3.ประสานงานเกษตรกร/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของชุมชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
          4.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน ที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของชุมชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนในเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน
          และบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานสากลภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เงินอุดหนุน จำนวน 5,500,000 บาท และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทน จำนวน 5,545,400 บาท เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของนายกอบจ.ลำปาง ในด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรมที่มุ่งสนับสนุนการใช้การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปรรูป พัฒนาระบบตลาดและการจำหน่ายเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนและจำหน่ายผลผลิต พัฒนาศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นโดยการออกแบบ และการสร้างแบรนด์ ฯลฯ เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตร.
 
 
297621808_425947859560533_4491077273104785199_n.jpg  297455726_425947846227201_2887296770794368994_n.jpg  297585939_425948032893849_7630982709101411532_n.jpg
 
 
297475787_425948146227171_293422649539994442_n.jpg  297705715_425948279560491_5438246558977355477_n.jpg  297625512_425948019560517_4770145840815826384_n.jpg
 
 
    
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel