297456547_425265479628771_535298405036977695_n.jpg

 

          น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางพร้อมคณะ และนายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ นายสว่าง ตุทานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ กราบนมัสการพระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ถวายข้อมูลการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด จังหวัดลำปาง  และได้สำรวจพื้นที่บริเวณพระมหาเจดีย์พุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัด ฯ โดยให้ข้อคิดเห็นการจัดเตรียมสถานที่และความพร้อมในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          อบจ.ลำปางและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ได้หารือร่วมกันดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเดิมจะดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 อีกทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดพระราชปณิธานตามพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้าง อ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ซึ่งแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตร ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น