322336097_402006285434483_5782784967253234205_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
     วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
รับการฝึกอบรม และรับฟังบรรยายพิเศษ
- การบูรณาการป้องกันและควบคุมไฟป่า ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมป่าไม้ วิทยากรโดย นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
- การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับภารกิจการควบคุมไฟป่า
- การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวทางการบูรณาการแผนงานการจัดการไฟป่าในระดับพื้นที่ตำบล อำเภอ และจังหวัด
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสนธิกำลังเมื่อเกิดเหตุไฟป่า วิทยากรโดยนายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
- ช่วงบ่ายรับฟังแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน วิทยากรโดยนางสาวศิริรัตน์ พัฒสุพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง และตอบข้อซักถาม
 
322396499_542239251180250_5793398037833724785_n.jpg  322663397_1205861823662065_3536871868191464627_n.jpg  322086301_3380357748907832_5668245891192178594_n.jpg
322193863_715163766621741_8373352673405243866_n.jpg  322115782_682925143220649_5509292319161283710_n.jpg  322004452_824055215554221_1656912478924734984_n.jpg
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง