320740881_525381206457545_1566468564626785122_n.jpg
 
ประธานสภาอบจ.ลำปางนำคณะต้อนรับเมืองพัทยาเข้าศึกษาดูงานฯ
     วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายบุญเลิศ แสนเทพ นางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาฯ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง สมาชิกสภา อบจ.ลำปางและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับเมืองพัทยานำโดยนายบรรลือ กุลละวณิย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น นายวิเชษฐ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาและพนักงานจ้างเมืองพัทยา โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองพื้นที่
 
320876005_866417994699471_8847357090700844518_n.jpg  320748424_853573019316249_9128932986122881250_n.jpg  320394350_563036435190259_6999896755930841201_n.jpg
320932443_714450840241640_4169758650724929969_n.jpg  320512651_1156245178597460_7095207395353899138_n.jpg  320705384_710276333762396_1163880152377227005_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง