IMG_0208.JPG

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทน อปท. ทั้ง 49 แห่ง เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง

ตามที่อบจ.ลำปางจะได้จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนและแกนนำชุมชน ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 49 แห่ง ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อบริหารจัดการขยะจากครัวเรือนในเขตความรับผิดชอบมาบริหารจัดการ ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางทั้ง 49 แห่ง มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่สะอาดและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันนี้จึงมีการประชุม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสามารถแก้ไขปัญหาขยะชุมชนได้อย่างยั่งยืน.

IMG_0211.JPG  IMG_0241.JPG  IMG_0171.JPG

IMG_0153.JPG  IMG_0213.JPG  IMG_0166.JPG

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao