439979599_842589551229693_6052511866835997074_n.jpg
 
นายกตวงรัตน์อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
สระเกล้าดำหัว สระหรี ปี๋ใหม่เมือง ศพอส.
🚩วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสระเกล้าดำหัว สระหรี ปี๋ใหม่เมือง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ศพอส.)​ ณ เวทีโฮงละกอน ห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมืองลำปาง
💠โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ
การผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุและผู้สูงอายุร่วมงาน
❇️เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ เป็นการแสดงถึงกตัญญู ความผูกพันความรักสามัคคี ความเสียสละ ความเคารพ นอบน้อม ต่อผู้อาวุโส ผู้มีจิตอาสาที่ให้คำปรึกษา ดูแลช่วยสนับสนุน ศพอส.มาโดยตลอด
♦️สำหรับ​ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ศพอส.)จัดตั้ง​โดย​องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง​ ตั้งอยู่​ ณ​ ศาลา​ประชาคม​ (หลัง​ศาลากลาง​หลัง​เก่า)​ มีนางจินดา โพธิ์​ทอง​ เป็น​ประธาน​ และ นายก​อบจ.​ลำปาง​เป็น​ที่ปรึกษา​ฯ​ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรด้านผู้สูงอายุจังหวัดลำปางได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดยมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ตรงกับความต้องการและสภาวการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางมากที่สุด ส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดให้มีความข้มแข็ง และให้ผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางโดยเฉพาะแกนนำผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป
 
440815579_842591211229527_6744034877600527702_n.jpg 439915214_842591167896198_1604901723226211104_n.jpg 439813298_842591384562843_7025535961443110975_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง