429685254_806891178132864_2542952681590678092_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง จัดอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดโครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ทิบุญ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง และคณะทํางานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลําปาง ได้ผสานความร่วมมือในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างรอบด้าน ผ่านการอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส เกิดความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ให้เป็นต้นแบบระดับอำเภอ และยกระดับสู่ต้นแบบในระดับจังหวัด
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จากพื้นที่อําเภอเมืองลําปาง อําเภอห้างฉัตร อําเภอเกาะคา อําเภอแม่เมาะ อําเภอแม่ทะ และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยายการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในงานสวัสดิการชุมชน จากทีมวิทยากร นำโดยนายดิเรก รังรองรจิตภูมิ
 
429805707_806890908132891_7556693690163858508_n.jpg 429654597_806891154799533_7939999460425456720_n.jpg 429658446_806891598132822_6555200866348005007_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง