430901494_804559691699346_6879038005347431799_n.jpg
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
การประชุมในวันนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมใจร่วมกันแสดงความจงรักภักดี รวมพลังปกป้องถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสวมใส่เสื้อสีม่วง
จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
🔷ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.2567
1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
1.3 การแก้ไขแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
ครั้งที่ 1/2567
1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
🔷ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567
🔷ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)
🔷ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
🔷ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 9 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 23,500.- บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการที่ 46 หน้า 459 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง งบประมาณ 500,000.- บาท (กองช่าง)
5.3 ญัตติ เรื่องการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ (สมัยที่สอง) ประจำปี พ.ศ.2567
✳️มีมติกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2567
5.4 ญัตติ เรื่องการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568
✳️มีมติตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป
🔷ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
429566500_804566251698690_6424281931195163195_n.jpg 429587277_804566838365298_1206879907949384115_n.jpg 430678963_804567065031942_4565494650491046406_n.jpg
 
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง