429761693_803322681823047_6495292561015583495_n.jpg

 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายพิษณุพล ประสาน รองนายกอบจ.ลำปาง เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 โดยนายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นายปรีชา กันหล้า ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1
โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคใ 2567
2.การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
3. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

429685291_803323038489678_6112157281428813452_n.jpg 429667157_803323425156306_70601946270235742_n.jpg 429676961_803323898489592_6658813832514211389_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง