"ศาสตร์ของพระราชา" เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
428662064_799857832169532_7030950154615963458_n.jpg
 
♦️นายก"ตวงรัตน์"เปิดโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง พัฒนาความรู้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่ชุมชน
➡️วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง โดยนายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภา ฯ และในฐานะสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.แม่ทะ นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่ทะ นางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.แม่เมาะ พร้อมด้วยนางสาวชุตินันท์ ศรีนุต เลขานุการอบจ.ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1
✅เพื่อพัฒนาความรู้ศาสตร์ของพระราชาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
✅เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมนำศาสตร์ของพระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดสู่ชุมชน
🔷ฝึกอบรมในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1 โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
🔷หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🔷การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
🔷ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste)
🔷บัญชีครัวเรือนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
➡️และเดินทางไปศึกษาดูงานศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ และสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
✳️รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567
✳️รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567
✳️รุ่นที่ 3 วันที่ 25-29 มีนาคม 2567
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ประชาชนทั่วไปของอำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง รวมถึงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำป่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 267 คน.
 
                            428689247_799853685503280_83482528891929364_n.jpg    428606808_799854742169841_1917741022486925935_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                    ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง