"นายกตวงรัตน์" ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและจัดการตนเอง
เปิด"เวทีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดลำปาง"
 
428241836_796141115874537_7330262372849900691_n.jpg
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิด"เวทีลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567" โดยนายสมศักดิ์ ทิบุญ ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
🔷โดยนางสาวนวพร แก้วคำเครือ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นางสาวรัชนก ชัยลังกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคเหนือ คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ประธานคณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมงาน
📌งานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกตวงรัตน์ ที่ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสวัสดิการประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำปางครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ครบวงจรชีวิต
🔷โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทั้ง 62 กองทุนที่ได้รับการสมทบงบประมาณจากภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสำคัญและเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน บนหลักของการพึ่งพาตนเอง สร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดการตนเอง
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
✅เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน จำนวน 62 กองทุน งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 5,555,220 บาท
✅เพื่อพัฒนาคุณภาพ และยกระดับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่นโยบายสาธารณะ
✅เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมของคนในชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี
 
                                            428240618_796143019207680_8679821420199935758_n.jpg      428240400_796143792540936_7615040190412752398_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                       ภาพ/ข่าว  เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง