อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่
หารือโครงการวิจัย “การปรับใช้นวัตกรรมผสมผสานระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) สู่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
428013091_795618492593466_2497845600127417718_n.jpg
 
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือโครงการวิจัยการปรับใช้นวัตกรรมผสมผสานระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) สู่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น (ฝ่าย 4) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมทีมงานและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
        และในช่วงบ่าย นายกตวงรัตน์พร้อมด้วยนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาอบจ. ลำปาง อำเภอแม่เมาะ เขต 1 นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่บ้านแม่ส้าน และพื้นที่บ้านกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
       สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมมือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) ดำเนินโครงการวิจัยฯ ซึ่งได้พิจารณาว่า อบจ.ลำปางเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัย จึงได้หารือและประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาออกแบบการทำงานร่วมกัน
       โครงการวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพให้แก่ระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณะต้านสุขภาพของพื้นที่ โดยส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดมีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการจัดบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประซาชนในพื้นที่ และคาดหวังที่จะขยายผลการใช้ระบบโทรเวซกรรม (Telernedicine) จากพื้นที่วิจัยในโครงการ สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอื่นๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตลอดจนขยายผลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.
 
         428013112_795623365926312_2220912877068658294_n.jpg     428136902_795624502592865_1978981626737994594_n.jpg     428088717_795624702592845_843550361552914683_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                                            ภาพ/ข่าว  เตือนใจ  ภักดีวงศ์
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง