“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ปรับสภาพที่พักอาศัย และซ่อมกายอุปกรณ์ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลลำปางหลวง”
 
428122121_794160332739282_6006141991483358460_n.jpg
 
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ปรับสภาพที่พักอาศัย และซ่อมกายอุปกรณ์ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลลำปางหลวง เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการให้บริการแก่ผู้ป่วยระยะประคับประคอง และผู้ป่วยที่กลับมารักษาตัวที่บ้าน ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยดำเนินการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่น ซึ่งมีการทำงานร่วมกันใกล้ชิดอยู่แล้ว ประกอบด้วย รพ.สต. ท้องถิ่น ศูนย์บริการคนพิการ ผู้นำชุมชน จิตอาสาชุมชน ช่างชุมชน วัด และสถาบันการศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมี นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง กล่าวรายงาน ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลลำปางหลวง ในด้านสนับสนุนสุขภาพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำปางหลวง โรงพยาบาลเวชชารักษ์ โรงพยาบาลเกาะคา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ในการประสานความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยระยะประคับประคองและผู้ปวยกลับมารักษาตัวที่บ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยระยะประคับประคอง และผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่บ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม เพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็นในพื้นที่ สําหรับผู้ป่วยระยะประคับประคองและผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่บ้าน เพื่อให้บริการยืมใช้ตามความจําเป็น
3. ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานปรับสภาพที่พักอาศัยและซ่อมแซมกายอุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อการให้บริการเคลื่อนที่
4. ร่วมกันประชาสัมพันธ์จัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ปรับสภาพที่พักอาศัย และซ่อมกายอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการขยายผลและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
 
                               428018950_794160119405970_3881169663995614824_n.jpg     427672923_794160252739290_5638348932244507927_n.jpg     427661174_794160202739295_638728310562215829_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                   ภาพ/ข่าว    โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง