นายก “ตวงรัตน์” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.เขตพื้นที่ อ.เกาะคา 4 แห่ง ที่ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ลำปาง
 
425822942_790897966398852_7500908580877946769_n.jpg
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตพื้นที่ อ.เกาะคา จำนวน 4 แห่ง ที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแส่ง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมปิง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำล้อม
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาไชย
โดยมีนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 2, นายมิตร ธรรมวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ ในการนี้ผู้อำนวยการและบุคลากร รพ.สต. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ อสม. ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลให้ทราบ
ทั้งนี้ นายก “ตวงรัตน์” ได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ โดยได้ให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรของ รพ.สต. อสม. และภาคีเครือข่าย ในการที่จะพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านอื่นๆ ต่อไป.
 
    425829599_790907173064598_6328097402348860857_n.jpg   425834732_790923063063009_6752606026214257451_n.jpg  426187998_790896026399046_5902703877384593679_n.jpg   426170416_790895183065797_1798625471417019274_n.jpg  
 
 
                                                                                                                                                                    ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง